Privacybeleid

Bij het verlenen van deze diensten verwerken wij jouw persoonsgegevens. Om je te informeren hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan is deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door Angelique-Coacht
T: 06-81784026
E: info@angelique-coacht.nl

Het gebruik van persoonsgegevens

Angelique Coacht verkrijgt persoonsgegevens van jouzelf, bijvoorbeeld de gegevens die je aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en tekstberichten. Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens
Angelique Coacht verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens gedurende het coachtraject:
NAW-gegevens
Contactgegevens zoals, e-mailadressen en telefoonnummer
Inhoud van communicatie
Gespreksverslagen

Doeleinden
Angelique Coacht verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
Het onderhouden van contact;
Een goede en efficiënte dienstverlening;
Het verzorgen van coaching op maat;

Het verrichten van administratieve handelingen, zoals afsprakenplanning en facturering;
Het analyseren en verbeteren van de dienstverlening;

Marketing;
Nakoming van wettelijke verplichtingen;
Het voeren van geschillen.

Grondslagen
Angelique Coacht verwerkt bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou of de opdrachtgever. En wanneer Angelique Coacht hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:
Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
De bescherming van haar financiële belangen;
De verbetering van haar diensten.
Indien bepaalde persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
Angelique Coacht verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. 

Tot slot kunnen jouw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Angelique Coacht aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Angelique Coacht zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van jouw gegevens buiten de EU
Jouw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn in het contact met jou. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving

Hoe lang wij jouw gegevens bewaren
Angelique Coacht zal jouw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Angelique Coacht zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Jouw rechten

Je hebt het recht om Angelique Coacht een verzoek te doen tot inzage van jouw persoonsgegevens. Na ontvangst van jouw verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken jouw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Ook kun je Angelique Coacht verzoeken om overdracht van jouw persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je sturen naar: Angelique Coacht    

E: info@angelique-coacht.nl

Klachten
Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Angelique Coacht, laat dit dan vooral weten. Mocht je er met ons niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Angelique Coacht kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. 

Hoe kan ik je helpen?
1
Hoe kan ik je helpen?
Welkom,
Hoe kan ik je helpen?